Lees verder

Aves verbindt!

Lees verder

voorwoord

Aves verbindt!

Je bent samen het sterkst als iedereen zichzelf kan zijn. Daarom stimuleert Aves de ontwikkeling van iedereen die met Aves is verbonden: kind, ouder, leerkracht en medewerker. We luisteren naar elkaar, zeggen wat we vinden, we spelen, leren, vallen en staan weer op, of rapen elkaar op als dat nodig is. Samen zijn we een team waarbinnen je de ruimte krijgt om je eigen plek te vinden en te vormen. Die ambitie kunnen we nog beter waarmaken dankzij de fusie per 2019 met SCPO. Een verbinding, waar we volop energie van krijgen en die ons prachtige vergezichten biedt. Dit jaarverslag gaat over 2018. Dus van vóór de besturenfusie en derhalve over oud-Aves. Natuurlijk heeft ook SCPO een eigen bestuursjaarverslag gemaakt over 2018. Uiteraard zal het jaarverslag 2019 over de nieuwe organisatie gaan.

Jos Timmermans
Lid College van Bestuur

Leo Breukel
Voorzitter College van Bestuur

Aves

ouders

Ouders zijn net zo goed lid van ons team

Veel ouders brengen hun kinderen elke dag naar school. Daardoor weten ze vaak precies wat er speelt en zien ze waar de school wel wat hulp kan gebruiken. Waar zouden we zijn zonder de betrokkenheid van ouders? Voor ons zijn zij net zo goed ook lid van ons team.

Sfeermakers op school

Op elke Aves-school kunnen ouders volop meedenken, meepraten en meedoen. In de medezeggenschapsraad en de schooladviescommissie bijvoorbeeld. Of in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. En voor wie graag iets met de leerlingen onderneemt en het leuk vindt om actief aan de slag te gaan op school, zijn er de activiteitenverenigingen. Het is heel belangrijk dat ook ouders op een positieve manier bij willen dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs en de sfeer op de scholen. We koesteren hun inzet en roemen hun betrokkenheid. Ouders, dank u wel!
 

Waar zouden we zijn zonder de betrokkenheid van ouders?

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad O/L OB/RK Functie
Dhr. J. Ouderling Ouder RK Voorzitter
Mevr. I. Heida Lkr. OB Vice-voorzitter
Mevr. M. de Jong Lkr. OB Lid
Mevr. B. Kaptein Ouder OB Lid
Dhr. R. Heeringa Ouder OB Lid
Mevr. S. Zuidema Ouder RK Lid
Dhr. A. Aukes Lkr. RK Lid
Mevr. E. Kamphorst Lkr. RK Lid

 

Aves

medewerkers

De verbindende kracht van leerkrachten

Een goede leerkracht is als het cement in een klas. Hij of zij legt verbindingen tussen het kind, de ouders en de school en zorgt voor een veilige plek waar iedereen volop tot bloei komt. Maar ook het ondersteunend personeel zorgt voor continuïteit en groei.

Personeelsopbouw

Bij Aves werkten in 2018 254 fte. Vrouwen zijn bij Aves veruit in de meerderheid (86,3%). De opbouw van ons personeelsbestand laat een piek zien in de groep van 29-jarigen. Als deze leerkrachten de rest van hun carrière bij Aves blijven werken, dan kan dat op de lange duur een bijzonder effect hebben als deze mensen tegelijk met pensioen gaan. De grafiek zal er in 2019 anders uit gaan zien door de besturenfusie van SCPO en oud-Aves. De kans is groot dat bij een toename van het aantal fte de effecten per leeftijdsgroep iets minder extreem per leeftijdsjaar worden.

De 254 fte zijn als volgt verdeeld per leeftijdscategorie:

Gem fte incl. bapo 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 t/m 24 9 4 3 8 15 17
25 t/m 34 68 69 68 72 72 79
35 t/m 44 48 50 52 55 57 57
45 t/m 54 48 44 43 45 50 53
55 t/m 65 64 60 60 54 47 43
65+ 3 1 3 3 5
Totaal 237 230 227 237 244 254

Aves Academie

Aves medewerkers kunnen een leven lang leren. Met dank aan de Aves Academie. Die biedt een omvangrijk aanbod aan trainingen, workshops en leergangen waardoor onze collega’s nóg beter in hun vak worden.

Leerkrachten en ondersteuning zorgen samen voor continuïteit en groei.

Mobiliteitsverzoeken

In 2018 zijn er 18 verzoeken voor mobiliteit binnengekomen. Het lukte om voor 9 medewerkers een passende nieuwe school te vinden. Het gevraagde maatwerk (omvang en voorkeuren) en de beschikbare vacatureruimte vraagt veel afstemming en overleg.

Het staat medewerkers vrij om hun mobiliteit door het hele jaar heen te melden. De informatie die op dat moment voorhanden is wordt in gesprekken met directeuren over vacatureruimte meegenomen. Als het gevraagde profiel van een vacature dat toelaat, hebben mobiliteitskandidaten voorrang.

Aves leidt zij-instromers op tot leerkrachten

Het basisonderwijs staat te springen om nieuwe leerkrachten, maar steeds minder studenten kiezen voor de pedagogische academie. Aves heeft daarom het heft in eigen handen genomen en is dit schooljaar gestart met een traject om mensen om te scholen tot leerkracht in het basisonderwijs. Het zij-instroomtraject biedt de deelnemers veel zekerheid. Vanaf de start zijn ze in dienst van Aves en werken ze 3 dagen per week op een basisschool als leerkrachtondersteuner. Aves betaalt de twee- of vierjarige studie en zodra de deelnemers klaar zijn, krijgen ze een vaste baan als leerkracht. Doordat de zij-instromers vanaf de start meewerken in de klas profiteren de leerkrachten en leerlingen er meteen van.

Aves

identiteit

Leren van elkaars levensbeschouwing

Aves bood in 2018 een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Er zijn katholieke, openbare, oecumenische en samenwerkingsscholen. Ze dragen elk hun eigen identiteit uit, maar respecteren ook andere levensbeschouwingen.

Verankerd in de organisatie

Het hebben en uitdragen van een levensovertuiging is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. Toch is er bij de oprichting van de nieuwe organisatie in 2019 niet voor gekozen om de grondslagen van de fusiepartners los te laten en te kiezen voor neutraliteit op dit gebied. In het fusiedocument dat voorafging aan de vorming van het nieuwe Aves is afgesproken dat het behouden van de identiteit van de verschillende scholen in de nieuwe organisatie moest worden verankerd.

Identiteitscommissie

Twee commissies adviseren Aves over de identiteit van de verschillende scholen. In de praktijk werken beide commissies als één commissie samen, omdat Aves vindt dat het belang van identiteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Naast openbare, katholieke en oecumenische scholen kent Aves ook samenwerkingsscholen op basis van twee of (soms) zelfs drie identiteiten. Het bewaken van de identiteit van deze scholen vraagt uiteraard extra aandacht.

School-identiteitscommissies

Op samenwerkingsscholen is het thema identiteit onderwerp van gesprek in zogenaamde school-identiteitscommissies. Een dergelijke commissie is al gevormd na de fusie van PC De Rank met de samenwerkingsschool RK/openbaar De Klipper in Luttelgeest. Aandachtspunt voor alle samenwerkingsscholen is om de verschillende identiteiten te borgen en bespreekbaar te maken.

Project Lessen leren leven

Het uitgangspunt van het project Lessen Leren Leven is dat leerlingen lessen over levensbeschouwing en identiteit niet apart maar samen volgen. Op die manier leren kinderen samen over de diverse levensbeschouwelijke richtingen. Inmiddels heeft het project niet langer meer de status van een pilot, maar is het een geaccepteerde vorm van Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (G/HVO). Aan het project nemen 12 scholen van Aves deel; alle 7 openbare scholen en 5 samenwerkingsscholen.

 

Het behouden van de identiteit van de verschillende scholen is in de organisatie verankerd.

Co-teaching in Creil: twee juffen of meesters voor de groep

Een vierdaagse schoolweek in verband met het lerarentekort? Veel werkdruk in het onderwijs? Problemen met vervanging en last van onrust in de school? Op de Aves-school SWS Fondali in Creil lossen we dat anders op. Daar geven twee leerkrachten tegelijkertijd les aan één groep. Er zijn grotere lokaalgroepen gemaakt en de leerkrachten hebben daarbinnen hun eigen mentorleerlingen. En er is is meer tijd voor administratie waardoor de werkdruk vermindert. Leerkrachten én kinderen zijn erg enthousiast. Door deze opzet kunnen de leerkrachten nog beter werken vanuit leerlijnen en begeleiden ze de kinderen met hun eigen leerproces door middel van leergesprekken. De leerkrachten zelf leren, ondersteunen en versterken elkaar. Op deze wijze werkt SWS Fondali aan talentontwikkeling bij kinderen én bij leerkrachten. En mocht er een juf of meester ziek zijn, dan neemt de ander de groep over, dit zorgt voor rust en continuïteit.

Aves

onderwijs

Samen naar school verbindt en verrijkt

Alle kinderen verdienen een uitdagende plek in het basisonderwijs. Aves gaat daarbij uit van hun mogelijkheden en houdt rekening met eventuele beperkingen. Door samen naar school te gaan worden mooie vriendschappen gesloten die de kinderen verrijken en met elkaar verbinden.

Professionalisering

De projectgroep professionalisering heeft een beleidsplan geschreven waarin staat op welke wijze de organisatie in de komende jaren verder handen en voeten geeft aan professionalisering en scholing. De nadruk zal daarbij meer en meer worden gelegd op normatieve scholing naast instrumentele scholing.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is een belangrijk, zo niet het meest belangrijke component van Aves. Dit is waar we het voor doen. Hoe geven we dat nu vorm in de praktijk? Kijken we naar de invulling van passend onderwijs van SCPO en het ‘oude’ Aves, dan zijn er veel meer overeenkomsten dan verschillen. Het zijn mooie uitgangspunten voor de toekomst. Op een aantal punten zijn praktische afspraken gemaakt.

 • Binnen Aves kan elke school zelf bepalen of de Woordenschattoets wordt afgenomen. Dit geldt ook voor de Entreetoets. Wat betreft de Eindtoets groep 8: elke school maakt een eigen keus uit één van de door het ministerie goedgekeurde toetsen.
 • Het Expertiseteam van SCPO en het Expertisecentrum van oud-Aves worden in 2019 samengevoegd in het Expertisenetwerk van het nieuwe Aves. Daarmee komt er voor alle scholen nog meer expertise beschikbaar dan voorheen. Het netwerk is bedoeld om de scholen te ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs aan alle kinderen. De werkwijze in een paar steekwoorden: korte lijnen, geen loketten, de school blijft regievoerder, altijd samen optrekken met de ouders.
 • Beide stichtingen kennen bovenschoolse groepen waar hoogbegaafde leerlingen een dagdeel per week les krijgen. Tot de zomervakantie van 2019 wordt als vanouds gewerkt met de KOM-groep (SCPO) en de plusgroepen (Aves). Vanaf de zomervakantie in 2019 komt er een nieuwe opzet: drie groepen die werken vanuit dezelfde visie en opzet, beschikbaar voor alle scholen.
 • Aves richt zich op een stevig aanbod voor leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond. Er komt een projectleider NT2. Zij wordt verantwoordelijk voor een soepele overgang van de Schakel naar een basisschool. Daarnaast gaat zij NT2-beleid op stichtingsniveau ontwikkelen en ondersteunt ze scholen bij de invoering daarvan.
 • De Roderik van Voorstschool is gespecialiseerd op het gebied van taal-spraak. De school werkt nauw samen met Kentalis om leerlingen met een mediumarrangement (van Kentalis) een stevig aanbod op het gebied van taal-spraak te kunnen bieden. Het is de bedoeling dat het onderwijs aan leerlingen met een mediumarrangement zoveel mogelijk gecentraliseerd wordt binnen de Roderik (rekening houdend met wensen ten aanzien van denominatie en afstand).
 • Dat de sbo-school De Klimboom per 2019 ook deel uitmaakt van het nieuwe Aves is een fijn gegeven. De praktijk zal leren of sbo-expertise daarmee makkelijker ingezet kan worden voor onze scholen.

Het Expertisenetwerk van Aves ondersteunt scholen bij het bieden van passend onderwijs aan alle kinderen.

Innovatiebudget

In 2018 was er € 54.500,- beschikbaar in het kader van het innovatiebudget. Schoolteams en medewerkers voelden zich uitgedaagd om creatief mee te denken over vernieuwingen binnen Aves en ontwikkelden met het innovatiebudget vernieuwende ideeën voor toepassing op de werkvloer. Het was mooi om te zien hoe scholen de ervaringen en opbrengsten van investeringen vanuit het innovatiebudget met elkaar deelden.

 

Een speelbos voor OBS De Driesprong

Spelen in de natuur stimuleert de creatieve en ondernemende geest van ieder kind. Dat ziet directeur Inge Aben van OBS De Driesprong graag. Sinds half november kan dat ook echt in een heus speelbos naast de school. En de kinderen zijn er maar wat trots op. Met vier houten speeltoestellen, een haag van takken, een tunnel en diverse speelhoekjes in de tuin is het speelbos een ware belevenis voor de kleine én grote kinderen. “Het bos ligt helemaal in lijn met onze kernwaarden. We geven kinderen graag de ruimte om ondernemend te zijn en hun eigen ideeën te creëren. Hoe mooi is het dat ze dat nu in een echt speelbos kunnen doen”, aldus Inge. Begin november staken betrokken ouders twee zaterdagen de handen flink uit de mouwen en maakten ze het terrein naast de school ‘speelbosproof’. De speeltoestellen werden geplaats en daarna werd de grond voorzien van houtsnippers. Tot slot werd de sfeer van het bos doorgetrokken naar het schoolplein met diverse plantenbakken. “Door samenwerking en betrokkenheid van ouders en lokale ondernemers bereikten we dit prachtige resultaat”, aldus Inge.

Aves

missie en visie

Aves vindt en vormt een plek voor elk kind

Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en is een betrouwbare partner in de opvoeding. In 2018 deden we dat nog volgends de oude kernwaarden. Die zijn vanaf 2019, sinds het samengaan van Aves en SCPO veranderd. Met als basis een nieuwe missie, visie en kernwaarden blijven we er als vanouds voor zorgen dat kinderen een plek bij ons vinden die past bij hun unieke talenten. De visie en de kernwaarden van oud-Aves in 2018 waren:

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Ouders en kinderen kunnen daardoor altijd dichtbij huis kiezen voor een school die aansluit bij hun levensbeschouwing. Vanuit de gedachte dat alles wat je aandacht geeft groeit, maken de scholen van Aves werk van het ontwikkelen van elk kind. En natuurlijk ook van talentontwikkeling bij leerkrachten en het management. Dit doet Aves op een sprankelende, eigentijdse, verbindende en evenwichtige wijze. Met een open blik naar de maatschappij en met respect voor de eigenheid van kinderen, ouders en leerkrachten.

De kernwaarden van Aves

Aves biedt verscheidenheid

Aves vindt keuze belangrijk. Op het gebied van identiteit en van onderwijsconcept. Daarom zorgen we ervoor dat elk kind in de buurt het onderwijs kan volgen dat bij hem of haar past.

Aves is sprankelend

Aves daagt leerkrachten uit het beste van zichzelf te geven en te leren van elkaar. ‘Leren met lef’ staat centraal en alle medewerkers ‘doen’ met hun hart. Die passie stimuleert leerlingen.

Aves verbindt

De scholen van Aves zijn prettige locaties waar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarnaast is de school ook een ontmoetingsplaats voor mensen, culturen, meningen, mogelijkheden en verwachtingen.

Aves ontwikkelt talent

Talenten vind je overal en op elk gebied. In de klas en ervoor. In het management en bestuurlijk. Maatwerk, deskundigheid en resultaat gaan hand in hand bij talentontwikkeling door leer – kracht.

Aves is evenwichtig

Door bovenschools samen te werken, kunnen alle Aves-school excelleren op hun eigen gebied. Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid van kwaliteit en continuïteit.

 

Aves verbindt op een sprankelende, eigentijdse en evenwichtige wijze.

Aves

organisatie

Elke schakel is even belangrijk

Een sterke organisatie stelt Aves in staat uitdagende ambities te formuleren én vorm te geven. Dankzij de besturenfusie tussen SCPO en oud-Aves ontstaan er in 2019 nieuwe kansen en nieuwe contacten wat zal leiden tot nieuwe inzichten. Samen vormen we een sterk team, dat klaar is voor een uitdagende toekomst.

Samenwerking geeft energie

Het organigram van Aves toont hoe belangrijk elke schakel in onze organisatie is. Of het nu gaat om de Raad van Toezicht, de directeuren, de medezeggenschapsraden of het team; alle geledingen staan nauw met elkaar in verbinding en hebben elk hun eigen rol.

Samen zetten we de koers uit en nemen we besluiten die Aves nog krachtiger maken. We kijken voldaan terug op een intensief jaar met heel mooie resultaten voor de toekomst. Samenwerking geeft energie aan de stichting en haar scholen.

Zonsopgang

Het samengaan van oud-Aves met SCPO verloopt heel voorspoedig. Je geeft iets van je eigenheid weg, maar je krijgt er veel meer voor terug. We zien 2018 nu als het jaar van de zonsondergang; vlammend mooi, maar ook verdwijnend. Het jaar 2019 brengt de zonsopgang. Vol nieuwe energie en beloftes. We verwachten dat we met de besturenfusie een heel mooie nieuwe toekomst tegemoet gaan voor de scholen, voor de kinderen en hun ouders.

Nieuwe kansen en nieuwe contacten leiden tot nieuwe inzichten.

Organogram

 

Raad van Toezicht Functie

Dhr. N. Strolenberg

Voorzitter

Mevr. D. Talsma

Vice-voorzitter

Dhr. G. de Bruin

Lid

Dhr. C. Tolsma

Lid

Mevr. W. Feikens

Lid

Dhr. F. Zeilstra

Lid

 

College van Bestuur Functie

Dhr. L. Breukel

Voorzitter

Dhr. J. Timmermans

Lid

 

Avesdag 2018. Power en love voor een goede samenwerking

Cultuur, dat was hét thema van de Avesdag 2018. Een thema dat we allemaal delen en waar we dagelijks mee te maken hebben. In ons werk, in samenwerking met maatschappelijke partners en natuurlijk bij de fusie tussen Aves en SCPO. Jos Timmermans begon deze middag, waarvoor al het onderwijspersoneel van Aves was uitgenodigd over samenwerken. Wat vraagt samenwerking van ons? Hoe werkt de ‘village’ samen als het over opvoeden van kinderen gaat? Theoloog en schrijver Kees van der Zwaard haakte hier mooi op in door te zingen over ‘adem’ die we allemaal delen en het voorlezen uit het ‘grote boek’ over samenwerken en communiceren. Vol energie vervolgde antropologe Jitske Kramer met een lezing over wat samenwerken werkelijk van ons vraagt. Open staan voor diversiteit, maar dan wel het liefst passend binnen onze eigen cultuur. Houd kampvuurdagen en zorg voor veel interactie met elkaar. En niet te vergeten... veel Power en Love! Met alle wijze woorden over ‘strong tribes’, totems en ritmes van Jitske in ons achterhoofd werden we eropuit gestuurd. Maatschappelijke partners ontmoeten om te praten over onze gezamenlijke taak; kinderen onderwijzen. Er werden bezoeken gebracht aan o.a. de moskee, de bibliotheek en een sociaal verpleegkundige. Een jaarlijks terugkerend onderdeel van de Avesdag is de uitreiking van de Veer. De wisseltrofee die vorig jaar naar de invalkrachten ging, werd dit jaar uitgereikt aan de ‘Intern begeleiders’. Ina Oosterhuis mocht deze trofee namens de groep in ontvangst nemen. En toen we dachten dat deze dag vol mooie ontmoetingen bijna voorbij was, werd ons saamhorigheidsgevoel nog extra gevoed met een lied speciaal voor de bestuurders van Aves, Leo Breukel en Jos Timmermans. Power en Love kwam hier prachtig samen onder begeleiding van Marieke Rood en Anouk Timmermans.

Aves

huisvesting

Je voelt je thuis op elke Aves school

Een school moet een plek zijn waar je je thuis voelt. Waar het leuk is om te leren, te leven en te beleven. Natuurlijk willen we dat onze gebouwen duurzaam zijn, veilig en sfeervol. Daarom investeerde Aves ook in 2018 weer in de kwaliteit van al die schoolgebouwen.

Zonnepanelen

In 2018 zijn op vijf scholen zonnepanelen geïnstalleerd:

 • SWS de Sprang in Tollebeek
 • Mgr. Zwijsenschool in Kampen
 • Rkbs de Horizon in Ens
 • OBS de Driesprong in Marknesse en
 • Kbs Mariabasisschool in Marknesse.

Luttelgeest

De SCPO school in Luttelgeest, CBS De Rank, daalde in leerlingenaantal. Daarom kreeg Aves het verzoek of de twee scholen in Luttelgeest konden worden samengevoegd. Het proces van samenvoeging van de twee scholen in Luttelgeest is in augustus 2017 gestart en per augustus 2018 afgerond. De locatie van de Rank is de locatie voor de nieuwe school geworden. Daarvoor wordt de Rank vergaand gerenoveerd en er zal er in 2019 nog een uitbouw plaatsvinden.

Uitbreiding SWS De Fladderiep

De scholen in Kraggenburg hebben een scholenfusie gehad. De wens was om te komen tot een nieuwe gebouwensituatie; alles onder één dak zou mooi zijn. De vernieuwbouw is gestart in de herfst van 2017. De oplevering is geweest in augustus 2018. Daarna is het gebouw van de Pionier overgedragen aan de gemeente. Er is, wederom, een prachtig gebouw ontstaan.

MFA Rutten

In Rutten is een principeakkoord bereikt om te komen tot de bouw van een MFA, waarin ook de beide scholen zijn gehuisvest. Het traject kent verschillende hindernissen. Voor de schoolbesturen is het niet meteen een voordeel om hierin te participeren, maar omwille van de wens van het dorp hebben SCPO en Aves zich welwillend opgesteld. Uiteindelijk krijgen de twee scholen fors minder vierkante meters dan wanneer het om een zelfstandige scholenbouw zou zijn gegaan. Wel kunnen er ruimtes worden gedeeld. Dat biedt wellicht voldoende ruimte in de toekomst.

Op een Aves-school is het altijd fijn om te leren, te leven en te beleven.

Aves

financieel

Het nieuwe Aves start financieel gezond

Het jaar van de voorbereiding tot de besturenfusie verliep ook op financieel gebied voortvarend. We hadden een negatief resultaat begroot, maar sloten toch in de plus af. Onze gezonde financiële situatie geeft vertrouwen voor de toekomst. De nieuwe Stichting Aves staat er prima voor.

Kengetallen

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van Aves zijn: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en weerstandsvermogen. De liquiditeit geeft aan in hoeverre Aves in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen en de solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen te voldoen. De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van de stichting. Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële reservepositie.

Een gezonde stichting

De financiële positie van de stichting is ongeveer gelijk aan voorgaand jaar. Er is een positief exploitatieresultaat over 2018 gerealiseerd van € 356.405, terwijl er een negatief resultaat was begroot van € -102.584. Gezien de ontwikkeling van de kengetallen, kan gesteld worden dat Aves er financieel gezien goed voor staat en in staat is om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Er is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd terwijl er een negatief resultaat was begroot.

Baten

Realisatie 2018

Begroting 2018

Realisatie 2017

Rijksbijdrage OC en W

21.726.592

19.292.320

20.043.023

Overige Overheids-
bijdragen

151.251

229.190

139.657

Overige Baten

299.975

278.279

362.407

Totale Baten

22.177.818

19.799.789

20.545.086

Lasten

Realisatie 2018

Begroting 2018

Realisatie 2017

Personele Lasten

17.542.814

16.037.041

15.782.271

Afschrijvingslasten

724.059

643.005

559.772

Huisvestingslasten

1.459.437

1.361.040

1.401.937

Overige Lasten

2.115.571

1.924.947

1.731.246

Totale Lasten

21.841.881

19.966.033

19.475.228

Resultaat

Realisatie 2018

Begroting 2018

Realisatie 2017

Saldo Baten en Lasten

335.937

166.244-

1.069.858

Financiële Baten en Lasten

20.468

63.660

96.538

Buitengewone Baten en Lasten

0

0

0

Netto Exploitatieresultaat

356.405

102.584-

1.166.397

 

Vermogenspositie

2015

2016

2017

2018

Liquiditeit

3,24

4,18

3,38

3,04

Solvabiliteit

75,9%

80,8%

79,0%

86,6%

Weerstandsvermogen

28,4%

31,0%

30,0%

26,6%

Balansresultaat

Activa

2018

2017

Vaste activa
Materiële vaste activa € 5.823.667 € 5.183.188
Financiële activa € 2.734.790 € 2.732.347
Vlottende activa
Vorderingen € 1.350.098 € 1.280.986
Liquide middelen € 4.512.618 € 5.190.464
Totaal activa € 14.421.173 € 14.386.985
Passiva

2018

2017

Eigen vermogen € 11.719.252 € 11.362.848
Voorzieningen € 755.659 € 1.111.341
Kortlopende schulden € 1.926.262 € 1.912.796
Totaal passiva € 14.421.173 € 14.386.985

 

Ook Aves ‘in actie’ voor verlagen werkdruk

Noodzakelijke en zeker niet altijd sympathieke acties waaraan ook Aves deelnam, hebben er toe geleid dat het kabinet geld beschikbaar heeft gesteld om de werkdruk in het primair onderwijs te verlagen. Komend schooljaar wordt er 270 miljoen euro uitgetrokken voor werkdrukverlagende maatregelen. Dat komt neer op 150 euro per leerling. Het budget loopt de komende jaren op tot een bedrag van 430 miljoen euro in 2022. Scholen moeten, in overleg met het schoolteam en de medezeggenschapsraad, een bestedingsplan schrijven. De middelen mogen alleen maar ten goede komen aan plannen die de werkdruk verminderen en daardoor de kwaliteit van ons onderwijs versterken. Maatregelen die niet alleen de leerkrachten maar ook onze leerlingen een steuntje in de rug geven. De komende jaren zal blijken in hoeverre de maatregelen de beoogde effecten opleveren. Wensen zoals de inzet van klassenassistenten en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en muziek zouden dan alsnog vervuld kunnen worden.

Aves

scholen

De Aves scholen

Aves is een stichting voor primair onderwijs waarbij in totaal zijn 23 scholen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove zijn aangesloten. Aves heeft openbare, katholieke, oecumenische en samenwerkingsscholen.

Scholen Plaats Directeur
SWS De Fladderiep Kraggenburg Mevr. Anne-Marie van Fraeijenhove
RKBS De Horizon Ens Dhr. Fred Lübbers
KBS Mariabasisschool Marknesse Dhr. Dick Bakker
SWS Titus Brandsmaschool Nagele Mevr. Paulien Elshof
SWS Fondali Creil Dhr. Theo Oosterveld
KBS Dr. Schaepmanschool Kampen Mevr. Marleen Aalberts
KBS St. Martinusschool Vollenhove Mevr. Jeanette Masteling
Oec. bs De Ark Espel Mevr. Tineke Bruin
KBS Mgr. Zwijsenschool Kampen Dhr. Peter Krijgsman
KBS Albert Schweitzer Emmeloord Mevr. Coby van der Meulen
KBS St. Josephschool Emmeloord Mevr. Margret Omtzigt
SWS  Paulusschool Rutten Mevr. Truus Vegterlo
SWS De Wending Bant Mevr. Ella v. Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
OBS De Carrousel Emmeloord Dhr. Alex Blei
OBS Roderik van Voorst Emmeloord Mevr. Heleen Wijnhoud
OBS De Keerkring Emmeloord Mevr. Esther Smit
OJS De Zevensprong Emmeloord Dhr. Robert Lindeboom
ODS Windkracht 10 Emmeloord Dhr. Marcel Tuinstra (v.a. 1 nov. vacature
OBS De Regenboog Ens Mevr. Francien Soeter
SWS De Klipper Luttelgeest Mevr. Monique den Dekker
OBS De Driesprong Marknesse Mevr. Inge Weijs
AZS De Wissel/Schakelvoorziening Luttelgeest Mevr. Ella v.Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
SWS De Sprang Tollebeek Mevr. Henriëtte Wentink

 

Aves